• Regulamin

Regulamin

Zgoda użytkownika


Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie z tej strony, użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień i warunków jej użytkowania, obwiązujących przepisów prawa i regulacji, oraz akceptuje swoją odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego. Użytkownik nie może korzystać ze strony, jeżeli nie akceptuje wspomnianych warunków. Materiały zawarte na stronie są chronione prawem autorskim i przepisami o znakach towarowych.

Nasze produkty i usługi są kierowane głównie do osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez electrodragon.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez electrodragon.pl usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s.1) (dalej: RODO), informuję, że:  

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.electrodragon.pl

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.electrodragon.pl  administrowany przez Halinę Zając zwaną dalej Sprzedawcą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „DRAGON" z siedzibą 60-567 Poznań, ul. Bukowska 119, NIP: 781 100 31 31, REGON: 630287896, poczta elektroniczna bok@electrodragon.pl reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Spis treści:

 • 1 Definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
 • 4 Składanie zamówień.
 • 5 Realizacja zamówień i dostawa
 • 6 Metody płatności
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 8 Rękojmia
 • 9 Reklamacja
 • 10 Odpowiedzialność stron
 • 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
 • 11 Postanowienia końcowe

 

1.Definicje

 1. Sklep internetowy- sklep internetowy dostępny pod adresem electrodragon.pl,
 2. Sprzedawca/Dostawca- Halina Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „DRAGON", 60567 Poznań, ul. Bukowska 119, NIP: 781 100 31 31, REGON: 630287896
 3. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument- osoba fizyczna, zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Producent- wytwórca towaru, firmując go swoim nazwiskiem, znakiem towarowym, nazwą itp.
 6. Usługa- usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Umowa zawarta na odległość- oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.
 9. Towar- produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.
 10. Konto klienta- zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
 11. Formularz rejestracji- usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 12. Formularz zamówienia- usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,
 13. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 14. Newsletter- usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 15. Dzień roboczy- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności" Sklepu internetowego.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:
 6. a) nowe i bezpieczne,
 7. b) wolne od wad fizyczny oraz prawnych,
 8. c) zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,
 9. d) wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
 10. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski.
 12. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 13. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 14. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki (np.: niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt odstawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, o której mowa w § 4 pkt 6

 

3.Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:
 4. a) wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy;
 5. b) rejestracji i prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego;
 6. c) przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
 8. a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 9. b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 10. c) dostęp do poczty elektronicznej.
 11. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 12. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:
 13. a) Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 7),
 14. b) Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3 lit. b i c, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.
 15. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na bok@electrodragon.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 16. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 9).
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

4.Składanie zamówień.

1.Realizacja usługi Prowadzącego ofertę w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem przycisku „Do koszyka” dostępnego na stronie oferty.

2.Złożenie Zamówienia za pośrednictwem przycisku „Do koszyka” jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3.Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych na do realizacji zamówienia.

4.Klient ma prawo zwolnić Prowadzącego ofertę ze zobowiązania do przekazania Zamówienia Dostawcy (rezygnacja z Zamówienia) także po kliknięci przycisku "Do koszyka” . Stosowne oświadczenie woli, powinno być wysłane drogą elektroniczną w ciągu 12 godzin od kliknięcia przycisku "Do koszyka” na adres Prowadzącego ofertę.

 

5.Realizacja zamówień i dostawa.

 1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze.
 3. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 4. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego, realizowane jest niezwłocznie. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wskazanej przez Sprzedawcę, zgodnie z ust.4
 6. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
 7. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.
 8. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Koszty dostawy".
 10. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 6 Klient jest informowany o kosztach, wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 11. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 12. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wyglądają na uszkodzony, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.

 

6.Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
 2. a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. na numer konta : 37 1050 1520 1000 0091 4346 8578.
 3. b) za pobraniem,
 4. c) płatność gotówką przy odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedającego.
 5. d) Przelewem natychmiastowym: „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
           e) Karty płatnicze:
           * Visa
           * Visa Electron
           * Mastercard
           * MasterCard Electronic
           * Maestro"
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 2. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie, przy wyborze przez Klienta formy płatność, o której mowa w pkt 1 lit. b i c.
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub drogą elektroniczną.

 

7.Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 9, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
 8. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 9. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w przypadku gdy rzecz:
 2. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 3. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 4. c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 5. d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne, w przypadku gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.
 8. W razie wymiany towaru termin, o którym mowa powyżej biegnie od nowa.
 9. Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, w uwzględnieniu terminu, o którym mowa w pkt. 3. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 10. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego. Koszty ewentualnej dostawy do siedziby Sprzedającego pokrywa Klient.
 11. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Klienta.
 12. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.
 13. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku gdy Klienta wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.
 14. Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wady.
 15. W przypadku chęci przez Klienta wymiany Towaru no nowy, jest to możliwe po uzgodnieniu tematu z Producentem. Sprzedawca nie ma obowiązku wymiany Towaru na nowy, jeżeli nie jest jednocześnie Producentem.

9.Reklamacja

 1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
 4. b) oznaczenie przedmiotu reklamacji,
 5. c) okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
 6. d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 7. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:
 8. a) wymiany towaru na nowy, po uzgodnieniu tematu z Producentem,
 9. b) naprawy wadliwego towaru w ramach gwarancji,
 10. c) obniżenia ceny,
 11. d) o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.
 12. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli było by to niemożliwe lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować obniżenie ceny.
 13. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.
 14. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz zmiany swojego roszczenia z wymiany Towaru na naprawę i odwrotnie.
 15. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.

10.Odpowiedzialność

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient udostępnił logi i hasło do Konta Klienta, poprzez niedochowanie należytej staranności w ochronie tych danych.
 5. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.

11.Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 2. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

12.Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego
 3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientówa. na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
 4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2021r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1    podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2    podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza reklamacyjnego, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:


WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamacji towaru)

 

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Numer faktury/paragonu

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem