• REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU ELECTRODRAGON

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023

 

 1. Definicje

1.1.Serwis – firma Dragon Halina Zając ul. Bukowska 119 60-567 Poznań NIP: 781 100 31 31

1.3. Serwis D2D – Zlecenie odbioru sprzętu Klienta z miejsca wskazanego przez Klienta oraz odesłanie  po usłudze serwisowej.

1.2. Klient - osoba lub firma, która zleciła naprawę sprzętu.

 1.3. Kurier - firma przewozowa, z której usług korzysta Serwis   

1.4. Cennik - lista cen za usługi serwisowe.

 

 1. Zgłoszenie serwisowe

2.1. Zgłoszenia dokonuje Klient samodzielnie w siedzibie firmy lub poprzez stronę internetową www.electrodragon.pl

2.2. Numerem zgłoszenia jest numer telefonu, podany podczas wypełniania formularza serwisowego w siedzibie firmy lub numer zamówienia w sytuacji gdy Klient korzysta z Serwisu D2D.

2.3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu do naprawy. Zwłaszcza gdy:

2.3.1 Klient podjął się sam naprawy elementów elektronicznych, hamulcowych itp.

2.3.2. Oddawany sprzęt w dużym stopniu pokryty jest błotem, co uniemożliwia wykonanie bezpiecznej usługi. W tym przypadku Serwis doliczy opłatę za czyszczenie z Cennika.

2.3.3. Bateria w sprzęcie jest na skraju wyładowania, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki rozładowanego sprzętu.

 

 1. Zakres usługi serwisowej

3.1. Serwis przede wszystkim wykonuje usługi wymienione przez Klienta w formularzu serwisowym

3.2. Serwis wykonuje jedynie czynności zaakceptowane przez Klienta w wycenie lub uzgodnione przy przyjęciu lub telefonicznie.

 

 1. Serwis D2D

4.1. Odbierany przez Kuriera sprzęt musi być odpowiednio zabezpieczony oraz spakowany w karton w kształcie prostopadłościanu.

4.2. Klient jednorazowo opłaca transport „tam i z powrotem” poprzez zakup Pakietu naprawczego D2D na stronie www.electrodragon.pl .

4.3. Aby Serwis dokonał naprawy, Klient powinien dobrać usługi ze strony www.electrodragon.pl , lub dołączyć formularz serwisowy lub dołączyć do paczki kartkę z wyszczególnieniem usług do wykonania.

 

 1. Czas naprawy

5.1. Czas naprawy uzależniony jest od ilości zgłoszeń, dostępności części oraz specyficzności danej usługi.

5.2. Termin wykonania usługi jest terminem umownym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

 

 1. Odbiór sprzętu

6.1. Wydanie Klientowi sprzętu po naprawie nastąpi na podstawie dokumentu potwierdzającego jego przyjęcie przez Serwis

6.2. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego przyjęcie sprzętu do Serwisu, Klient ma obowiązek wysłać wiadomość tekstową na podany przez pracownika numer o treści „Potwierdzam odbiór sprzętu”  z numeru telefonu, który jednocześnie jest numerem zgłoszenia.

6.3. Klient zobowiązany jest do odebrania sprzętu z serwisu maksymalnie do 7 dni od daty poinformowania Klienta o zakończonej usłudze serwisowej. Po upływie terminu, Serwis nalicza opłatę magazynową zgodnie z Cennikiem, chyba, że Klient umówił się z Serwisem na konkretny termin odbioru.

 

 1. Informacje o naprawie

7.1. Klient o zakończeniu naprawy informowany jest poprzez połączenie telefoniczne i/lub wiadomość tekstową wysłaną na numer podany w formularzu serwisowym.

7.2. Klient odbierając sprzęt z naprawy serwisowej otrzymuje etykietę serwisową, na której wyszczególnione są wykonane usługi.  

 

 1. Odpowiedzialność

8.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu braku dostępności na rynku odpowiednich części niezbędnych do realizacji naprawy lub też innych przyczyn niezależnych od Serwisu.

8.2. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 1. Gwarancja

9.1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia sprzętu niezwłocznie po odebraniu go z Serwisu.

9.2. Serwis udziela gwarancji na wykonane usługi serwisowe na okres od 1 do 6 miesięcy, w zależności od wykonywanej usługi, liczonych od daty odbioru sprzętu. Gwarancja nie obejmuje ogumienia.

9.3. Na naprawy sprzętów uszkodzonych przez zalanie serwis nie udziela gwarancji.

9.4. Gwarancji podlegają wyłącznie elementy i usługi zaznaczone w karcie naprawy jako naprawiane lub wymieniane przez Serwis.

9.5. Klient traci prawo do gwarancji na wykonane czynności serwisowe, gdy uszkodzenia powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu,

 

 1. Przebieg i koszty naprawy

10.1.  Po zdaniu przez Klienta sprzętu na Serwis jest on poddawany ekspertyzie technicznej pod kątem uszkodzeń, i na jej podstawie Serwis wylicza koszty naprawy.

10.2. Po dokonanej ekspertyzie Klient otrzymuje informacje mailowo lub telefonicznie lub poprzez wiadomość tekstową. Na tym etapie Klient ma prawo zrezygnować z naprawy. W takim przypadku Klient poniesie jedynie koszty diagnozy, określone  w Cenniku.

10.3. W przypadku akceptacji kosztów podanych w diagnozie Serwis przystępuje do naprawy sprzętu.

10.4. Na koszt naprawy składają się koszty części i podzespołów oraz usługi.

10.5. Koszty części i podzespołów określane są na podstawie bieżących cen rynkowych. Klient ma prawo dostarczyć własne części do naprawy jedynie w przypadku akceptacji tych komponentów przez Serwis.

10.6. Wymienione wadliwe lub zużyte części są przekazywane Klientowi lub mogą zostać zutylizowane na koszt Serwisu.

10.7. Wszelkie ceny podane w niniejszym regulaminie są cenami brutto i uwzględniają należny podatek VAT.

 

 1. Testowanie urządzeń

11.1. Serwis ma prawo do testowania sprzętu oddanego przez Klienta, aby sprawdzić poprawność dokonanej naprawy.

 1. Akceptacja regulaminu

12.1. Przekazanie sprzętu na serwis jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

 

 

 

CENNIK

 

Opłata magazynowa

5.00 zł

Opłata naliczana po upływie terminu odbioru sprzętu podanym w regulaminie.

Diagnoza

Od 50 zł

Koszt diagnozy uzależniony jest od rodzaju uszkodzeń.

Transport

49 zł

Koszt transportu jednego sprzętu na Serwis D2D